Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om ny lag om personnamn

Publicerad

Regeringen har överlämnat ett förslag om en ny lag om personnamn till Lagrådet. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde.

Varför avskaffas automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption?

Automatiska förvärv av efternamn begränsar den enskildes valfrihet. Ibland vill föräldrarna att deras barn ska få ett annat efternamn än det som förvärvas automatiskt. Det är därför bättre att alla förvärv av efternamn sker efter ansökan.

För vem eller i vilka situationer är det bra att det avskaffas?

I dag förvärvar barn som föds eller adopteras automatiskt föräldrarnas namn när föräldrarna har samma efternamn. Om föräldrarna har olika efternamn och barnet har ett äldre syskon, förvärvar barnet automatiskt det äldre syskonets namn. De automatiska namnförvärven kan t.ex. leda till problem när det äldre syskonet har fått ett namn med ändelsen -son eller -dotter. Om syskonet är en flicka som heter Olofsdotter i efternamn, kommer det nya barnet också få efternamnet Olofsdotter, oavsett om barnet är en pojke eller flicka och oavsett om föräldrarna hade föredragit att barnet i stället får efternamnet Olofsson.

Blir det inte mer administration för föräldrar som vid födelse eller adoption måste ansöka om efternamn till sitt barn?

Föräldrar måste redan i dag ansöka om sitt barns förnamn. Det kommer alltså inte bli mer administration för föräldrarna när de i samband med att de ansöker om barnets förnamn också ansöker om det efternamn barnet ska ha.

Kommer alla att kunna ta en av sina föräldrars förnamn med tillägget -dotter eller -son som efternamn? Exempelvis Miriam Davidsdotter, Cecilia Dagmarsdotter, Erik Filipsson, Josef Mariasson.

Alla kommer att kunna förvärva ett namn som är bildat av en förälders förnamn med tillägget -son eller -dotter. Det kommer också att vara möjligt att förvärva ett efternamn som är bildat på jämförligt sätt, exempelvis Cecilia Dagmarsdottir eller Erik Filipsen.

I dag kan kvinnor ha ett efternamn som slutar på -son. Kommer män att kunna ha efternamn som slutar på -dotter?

Möjligheten att ta ett efternamn som är bildat av en förälders förnamn med tillägg av -son eller -dotter är inte beroende av könstillhörighet. Såväl män som kvinnor kan alltså bilda efternamn av en förälders förnamn med tillägg av -son eller -dotter.

Vad avgör om ett namn är tillräckligt vanligt för att få förvärvas av alla?

Det är antalet personer som bär ett efternamn som avgör om namnet kommer att vara fritt att förvärva eller inte. Bara de efternamn som bärs av minst 2 000 personer kommer att kunna förvärvas av alla (ca 530 namn). Skatteverket kommer att få i uppdrag att årligen fastställa en lista på de namn som är fria att förvärva.

Det ska bli tillåtet med dubbla efternamn. Finns det någon gräns för hur många efternamn en person kan ha?

Ett dubbelt efternamn får inte bestå av fler än två skilda efternamn. Om två personer med var sitt dubbla efternamn får barn, måste de alltså välja vilken av delarna i deras dubbla efternamn som ska bilda barnets dubbla efternamn.

Vad är problemet med mellannamn, eftersom möjligheten att skaffa ett nytt mellannamn tas bort?

Problemet är att det för många har varit svårt att förstå vad ett mellan­namn är. Det är vanligt att mellannamnet uppfattas som ett efternamn, trots att det inte är det. Det har också funnits stark kritik mot att reglerna om mellannamn inte är tillräckligt tillåtande och att det är svårt att med hjälp av mellannamn få den namngemenskap inom familjen som man önskar. Mellannamnet kan exempelvis inte föras vidare till make eller barn. Mellannamn måste vidare alltid bäras närmast före efter­namnet, vilket innebär att om Amina Mohamed och Lars Olsson gifter sig och vill ta varandras efternamn som mellannamn kommer de inte att få samma ordningsföljd på namnen. Amina kommer att heta Olsson Mohamed och Lars kommer att heta Mohamed Olsson.

Hur kommer det att gå till att byta namn? Kommer man att kunna göra det via webben?

Alla förvärv, byten och ändringar av namn ska göras genom ansökan till Skatteverket. Skatteverket har i dag ingen e-tjänst för ansökan om namn, men det är möjligt att en sådan tas fram framöver.

Vad kommer det att kosta att byta namn?

Den nya lagen kommer att träda i kraft först nästa år och avgifterna för att byta namn är därför inte fastställda än. Regeringen kommer att återkomma med information om avgifterna till våren 2017.

Om Skatteverket blir ensam namnmyndighet, innebär det att Patent- och registreringsverket inte ska hantera namnfrågor alls?

Patent- och registreringsverkets hantering av namnärenden kommer att upphöra. I stället ska alla ansökningar om namn göras till Skatteverket.

Kommer man att kunna vända sig till sitt lokala skattekontor med namnfrågor eller måste man kontakta huvudkontoret i Solna?

Den nya lagen kommer att träda i kraft först nästa år och Skatteverket har därför ännu inte tagit ställning till vilka kontor som kommer att handlägga namnärenden.