Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna Dir. 2013:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En delegation ska inrättas med uppdrag att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Syftet med delegationens arbete är att bidra till kompetensutveckling när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen och förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 17 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Strandskyddet i praktiken

    Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan. Strandskyddsdelegationen tillsattes 2013. Delegationens uppdrag har varit att utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog samt att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats kring tillämpningen av de strandskyddsregler som infördes 2009 och 2010 genom propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119).

Lagrådsremiss

Proposition