Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden Dir. 2013:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 kommittédirektiv om en modernisering av kommunallagen (dir. 2012:105). Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07), överlämnade den 28 juni 2013 delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53). Uppdraget ska i övrigt slutredovisas senast den 31 mars 2015. Regeringen ger nu utredningen i uppdrag att, utöver vad som följer av de ursprungliga direktiven, överväga

  • om förutsättningarna för den fria kommunala nämndorganisationen behöver förtydligas,
  • om de nuvarande rättsliga befogenheterna för kommun och landstingsstyrelsen att styra och samordna verksamheten är tillräckliga,
  • om kommunallagen (1991:900) kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet,
  • om den kommunala revisionen behöver förstärkas ytterligare,
  • behovet av att, genom försökslagstiftning, införa en möjlighet till majoritetsstyre i kommun- och landstingsstyrelsen, och
  • behovet av att bredda utnämningen av styrelseledamöter i kommunala företag.

Utredningen ska lämna de lagförslag övervägandena leder fram till.

I enlighet med de ursprungliga direktiven ska utredningens uppdrag slutredovisas senast den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...