Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén Dir. 2013:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Finanskriskommittén får förlängd utredningstid till den 30 juni 2014. Bakgrunden är bl.a. att förhandlingarna om krishanteringsdirektivet, som ska ligga till grund för utredningen, har dragit ut på tiden.

Kommitténs uppdrag är att göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser. Kommittén lämnade i januari 2013 delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6). Kommittén skulle ha slutredovisat sitt uppdrag senast 31 december 2013, men får nu förlängt till den 30 juni 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)