Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Att förebygga och hantera finansiella kriser SOU 2013:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Finanskriskommittén överlämnade den 23 januari 2013 delbetänkandet " Att förebygga och hantera finansiella kriser" till regeringen. Finanskriskommittén redovisar resultatet av delar av sitt arbete i detta betänkande. Tyngdpunkten ligger på att förebygga finansiella kriser och på hanteringen av likviditetsstörningar. Frågor som rör EU:s förslag till krishanteringsramverk kommer behandlas i kommande betänkande. I det här betänkande gör kommittén bl.a. följande:

  • Beskriver och utvärderar den svenska hanteringen av krisen 2008 och tiden närmast därefter.
  • Analyserar och ger förslag på hur det krisförebyggande arbetet kan förbättras inom ramen för nuvarande myndighetsstruktur. Kommittén föreslår en ny organisatorisk plattform - ett makrotillsynsråd - för kunskapsutveckling, analys och policydiskussion.
  • Analyserar och ger förslag på hur rollfördelningen ska se ut och verktygen fördelas mellan Riksbanken och regeringen/stödmyndigheten när det gäller statliga åtgärder för att motverka likviditetsstörningar.
  • Diskuterar principer för hur stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften bör utformas.
  • Analyserar myndigheternas uppdrag och föreslår en ny och tydligare uppdragsbeskrivning för Riksbanken för dess arbete med det finansiella systemets stabilitet och att Riksgälden i rollen som stöd- och garantimyndighet bör få ett likartat uppdrag som Riksbanken och Finansinspektionen.
  • Ger förslag som syftar till att förbättra regeringens/Regeringskansliets, Riksbankens, Finansinspektionens och Riksgäldens möjligheter att utväxla sekretessbelagd information för att därigenom förbättra förutsättningarna för myndigheternas samarbete avseende frågor som rör finansiell stabilitet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)