Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Resolution - En ny metod för att hantera banker i kris SOU 2014:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På basis av nya EU-regler för finanskrishantering lämnar Finanskriskommittén förslag om ett nytt förfarande kallat resolution. Förförandet innebär att om en konkurs i en krisbank skulle hota den finansiella stabiliteten, kan staten genom att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken. Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder på nytt göra den livskraftig.

Bakgrund
I december 2013 antog EU ett direktiv som syftar till att ge medlemsstaterna de befogenheter som krävs för att utan spridningseffekter till andra banker och utan stora kostnader för staten hantera banker i kris. Finanskriskommitténs uppdrag har varit att lägga förslag om hur EU-direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)