Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Högskolans utbildningsutbud Dir. 2014:54

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska beskriva utvecklingen och samman-sättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv. Utvecklingen ska redovisas på både nationell nivå och lärosätesnivå. Vidare ska utredaren bedöma om högskolans utbildningsutbud är väl avvägt i förhållande till kraven på hög kvalitet, studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och samhället i övrigt. Utredaren ska också föreslå om och i så fall vilka övergripande förändringar av utbildningsutbudet som behöver göras för att bättre möta framtida behov.

Utredaren ska också beskriva utvecklingen och föreslå
åtgärder inom bl.a. följande specifika områden:

  • sommarkurser och distansutbildning
  • öppen nätbaserad utbildning,
  • vissa examensfrågor, och
  • användning av ersättningsbelopp för utbildning.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Högre utbildning under tjugo år

    Utredningens uppdrag har varit att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv.

Lagrådsremiss

Proposition