Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området Dir. 2014:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Kommittén ska bland annat:

 • göra en språklig och strukturell översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
 • analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt,
 • göra en översyn av databasregeln, vilket bland annat innefattar frågor om preskription och ansvar för information i databaser,
 • analysera om möjligheterna för Sverige att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området bör utökas,
 • analysera om det finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna om produktinformation och
 • analysera om det finns behov av förändringar på radio- och tv-området när det gäller främjande av europeiska produktioner och krav på tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning.

Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ändrade mediegrundlagar

  Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen i ett antal avseenden.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ändrade mediegrundlagar

  I lagrådsremissen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar.

Proposition (1 st)

 • Ändrade mediegrundlagar

  I propositionen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar.

Laddar...