Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04) Dir. 2014:150

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 juni 2014 att en särskild utredare skulle föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt (dir. 2014:81). Utredningen har tagit namnet Utredningen om nya utstationeringsregler.

Uppdraget omfattade dock inte genomförande av tillämpningsdirektivet i de delar som rör tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och entreprenörsansvar. Förslag i dessa delar skulle i stället tas fram av Utstationeringskommittén enligt ett utvidgat tilläggsuppdrag (dir. 2014:82).

Utredningen får nu ett utvidgat uppdrag. Utredningen ska
lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till tillämpningsdirektivet när det gäller

  • förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor, och
  • införande av ett entreprenörsansvar.

Utredningen ges nu även i uppdrag att utvärdera den faktiska
tillämpningen av bestämmelserna om Arbetsmiljöverkets uppgift att tillhandahålla information och arbetstagarorganisationernas skyldighet att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket.

Utredningen ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen
som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Enligt utredningens ursprungliga direktiv ska uppdraget
redovisas senast den 28 februari 2015. Detta gäller fortfarande för det ursprungliga uppdraget.

Tilläggsuppdraget redovisas slutligt den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II.

    Utredningen om nya utstationeringsregler fick i november 2014 ett utvidgat uppdrag att lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet).

  • Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I

    Regeringen beslutade den 5 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet), ska genomföras i svensk rätt

Lagrådsremiss

Proposition