Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a. vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare, förbättrad tillgång till information, administrativt samarbete mellan myndigheter, nationella kontrollåtgärder, inspektioner och annan bevakning, underlättande av klagomål, och gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II.

    Utredningen om nya utstationeringsregler fick i november 2014 ett utvidgat uppdrag att lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet).

  • Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I

    Regeringen beslutade den 5 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet), ska genomföras i svensk rätt

Lagrådsremiss

Proposition