Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Dir. 2015:24

Publicerad Uppdaterad

Utredningen ska analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ladda ner:

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 oktober 2015.

Regeringen beslutade den 15 maj 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design (dir. 2014:69). Detta är ett tilläggsdirektiv till den ursprungliga utredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

    Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Remiss SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Politik för gestaltad livsmiljö

    I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.