Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tillträde till järnvägsprotokollet Dir. 2015:66

Publicerad

Ladda ner:

Sverige står inför stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet, genom bland annat aviserade satsningar på nya stambanor för höghastighetståg, kommer att ha hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor medför även ökade investeringar i nya tåg för järnvägsbolagen. Mot den bakgrunden ska det utredas om Sverige bör tillträda ett internationellt instrument, järnvägsprotokollet, som tagits fram i syfte att göra det enklare och billigare att finansiera anskaffandet av nya järnvägsfordon.

Järnvägsprotokollet hör samman med konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (Kapstadskonventionen). Genom protokollet och konventionen har det införts en ordning för internationella säkerhetsrätter vid överlåtelser och upplåtelser av järnvägsfordon som ska öka förutsebarheten och minska riskerna för finansiärerna. Det ger förutsättningar för lägre finansieringskostnader vid anskaffandet av sådan egendom.

En tidigare utredning (Kapstadsutredningen) föreslår att Sverige snarast tillträder konventionen och ett motsvarande protokoll på luftfartsområdet.

En särskild utredare ska analysera och ta ställning till om Sverige också bör tillträda järnvägsprotokollet, föreslå de författningsändringar som är nödvändiga eller som i övrigt bedöms lämpliga vid ett tillträde samt ta ställning till vilka förklaringar till protokollet som Sverige bör avge i sådant fall.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2016.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning för att göra det enklare och billigare att finansiera nya tåg

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Proposition (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.