Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18

Publicerad

Ladda ner:

En kommitté i form av en nationell delegation ges i uppdrag
att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av
agendan. Det innefattar Sveriges agerande både för att
genomföra agendan nationellt och för att bidra till det globala
genomförandet av agendan. I uppdraget ingår att ta fram förslag
till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande
av agendan. Delegationen ska vidare förankra Agenda 2030 och
dess mål samt genomföra en bred dialog om hållbar utveckling
med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för
samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens
parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.
Delegationen ska även främja informations- och
kunskapsutbyte mellan dessa aktörer och med relevanta
internationella aktörer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Sveriges genomförande av Agenda 2030

    I propositionen presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som ett led i arbetet föreslår regeringen ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och den miljömässiga – genom att föra en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Laddar...