Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av mervärdesskattelagstiftningen Dir. 2016:58

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad. En särskild målsättning är att den föreslagna lagstiftningen i högre grad ska stå i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet särskilt med avseende på terminologi och struktur.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny mervärdesskattelag

    Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I lagrådsremissen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Proposition (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.