Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Dir. 2018:112

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att
ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av
mervärdesskattelagstiftningen (dir. 2016:58). Enligt direktiven
skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 1 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny mervärdesskattelag

    Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I lagrådsremissen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Proposition (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.