Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Dir. 2019:92

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att ge en
särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av mervärdesskattelagstiftningen. Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019. Utredningstiden förlängdes den 6 december 2018 till den 1 april 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny mervärdesskattelag

    Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I lagrådsremissen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Proposition (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.