Proposition från Finansdepartementet

Ny mervärdesskattelag Prop. 2022/23:46

Publicerad

I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Ladda ner:

Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

I den nya lagen införs även bestämmelserna i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser mervärdesskatt. Vidare föreslås följdändringar i flera lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny mervärdesskattelag

    Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I lagrådsremissen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Proposition (1 st)

  • Ny mervärdesskattelag

    I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.