En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Dir. 2016:83

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren ska bl.a. analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Utredaren ska lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen.

Ladda ner:

Ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra utredningen. Utredaren ska bl.a. göra följande:

  • Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns skäl till det föreslå tillägg eller nytt mål för politiken.
  • Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling och därefter föreslå insatser.
  • Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöks-näringen och offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöverskridande turistiska erbjudandet "äta-resa-göra-bo".
  • Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

    En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren ska bl.a. analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Utredaren ska lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

    Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.

Lagrådsremiss

Proposition