Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden Dir. 2017:68

Publicerad

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra. Meningen med översynen är att se till att Allmänna arvsfondens pengar används för den verksamhet som de är avsedda för samt att pengarna hanteras och redovisas öppet, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att reglerna är lättöverskådliga, tydliga och att de passar ändmålet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå hur ett villkor kan utformas som ser till att bara organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd,
  • analysera kriterierna för stöd,
  • överväga frågor om arvsavstående,
  • se över vissa administrativa frågor samt
  • föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedöm-ningar.

Utredaren ska inte föreslå några förändringar av organisationen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.