Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård Dir 2017:86

Publicerad

En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,
  • föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet,
  • föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen,
  • se över kraven på tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen,
  • bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
  • bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition