En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning Dir. 2018:29

Publicerad

En särskild utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Ladda ner:

Förslagen ska möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen ska även ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom verksamheter som bl.a. rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring.

Utredaren ska därutöver bland annat:

  • lämna förslag som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv,
  • utreda om förhållandet mellan de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller tydliggöras,
  • utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig reglering,
  • utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

    En särskild utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Hållbar terrängkörning

    Utredningen om hållbar terrängkörning har lämnat sitt betänkande Hållbar terrängkörning till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition