Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Dir. 2018:49

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för del av uppdraget

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ge en särskild
utredare i uppdrag att bl.a. analysera och lämna förslag på om
och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid
korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt (dir. 2018:5).
Enligt direktiven skulle utredaren redovisa den första delen av
uppdraget, som ska omfatta förslag på att göra det svenska
systemet för stöd vid korttidsarbete mer konkurrenskraftigt,
senast den 15 juni 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdragets första del ska i stället
redovisas senast den 10 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition