Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att ett nytt system för stöd vid korttidsarbete införs.

Ladda ner:


Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Enligt nu gällande regler finns en möjlighet att ge tidsbegränsat stöd till arbetsgivare vid en synnerligen djup lågkonjunktur eller när en sådan är nära förestående. Stödet aktiveras genom att regeringen meddelar föreskrifter.

Det nya systemet för stöd vid korttidsarbete – som föreslås utgöra ett
komplement till det befintliga systemet – innebär att enskilda arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder ska kunna få stöd under begränsade perioder. Till skillnad från vad som gällt tidigare innebär det nya systemet att en arbetsgivare kan beviljas stöd med hänsyn till förhållandena hos den enskilda arbetsgivaren, dvs. oberoende av det allmänna konjunkturläget och utan att regeringen meddelar föreskrifter. Det föreslagna systemet är därmed permanent och öppet. För stödet gäller i övrigt samma förutsättningar som i nuvarande system, bl.a. fasta nivåer för arbetstids- och löneminskning.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition