Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Dir. 2018:109

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ge en särskild
utredare i uppdrag att bl.a. analysera och lämna förslag på om
och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid
korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt (dir. 2018:5).
Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den
17 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas
senast den 17 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition