Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:66 Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:66 Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
29 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.