Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning Dir. 2018:60

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Ändringarna innebär att kommunerna blir ansvariga för att hålla uppföljningssamtal med de personer som studerar med studiestartsstöd. Syftet är att öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

    I detta betänkande redovisas uppdraget att lämna förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Lagrådsremiss

Proposition