Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv Dir 2018:106

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Ladda ner:

Syftet med översynen är att ge regeringen underlag och skapa såväl tydliga som hållbara förslag till eventuella reformer på området.
Utredaren ska bland annat:

 • analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av den rättsliga utvecklingen och utarbeta nödvändiga författ-ningsförslag, och
 • utreda om krav på uppehållsrätt bör införas för rätt till garan-tipension, garantipension till omställningspension samt sjuk-ersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

  Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

 • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

  En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Grundpension Några anslutande frågor

  Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

 • Grundpension

  Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)