Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv Dir 2018:106

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Ladda ner:

Syftet med översynen är att ge regeringen underlag och skapa såväl tydliga som hållbara förslag till eventuella reformer på området.
Utredaren ska bland annat:

  • analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av den rättsliga utvecklingen och utarbeta nödvändiga författ-ningsförslag, och
  • utreda om krav på uppehållsrätt bör införas för rätt till garan-tipension, garantipension till omställningspension samt sjuk-ersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

    Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

  • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

    En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition