Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Grundpension SOU 2019:53

Publicerad

Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Ladda ner:

Förändrade förutsättningar till följd av EU-dom

Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017 förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har varit bosatt i fler medlemsstater i EU.

Ny förmån kallad grundpension

Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit bosatt i Sverige. Den nya förmånens belopp ska motsvara garantipensionens nuvarande nivå och avtrappas mot den inkomstgrundade allmänna pensionen.

Garantiersättning utifrån EU-domens ändrade förutsättningar

Utredningen har genom tilläggsdirektiv fått ytterligare uppdrag. Den kommer bland annat att föreslå en utformning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade förutsättningarna som EU-domen medför, och som samspelar med garantipensionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

  Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

 • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

  En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Grundpension Några anslutande frågor

  Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

 • Grundpension

  Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Genvägar