Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Grundpension Några anslutande frågor 2020:32

Publicerad

Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

Ladda ner:

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att mot bakgrund av en dom från EU-domstolen analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. 

Utredaren lämnar i detta betänkande ett antal förslag som ansluter till de i delbetänkande Grundpension (SOU 2019:53) lämnade förslagen
om att införa en grundpension och en omställningspension i form
av grundpension. De förslag som lämnas innefattar en anpassning
av kraven på försäkringstid för vissa förmåner med anledning av
riksdagens beslut att införa en riktålder i pensionssystemet. Utredaren lämnar också förslag om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av försäkringstid – dels en regel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som försäkringstid, dels en regel som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den allmänna ålderspensionen. Utredaren lämnar dessutom förslag om att garantiersättning ska ersättas av en ny förmån, grundersättning. Utgångspunkten för de förslag vi nu lämnar är att förslagen i delbetänkandet genomförs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

  Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

 • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

  En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Grundpension Några anslutande frågor

  Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

 • Grundpension

  Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)