Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen Dir. 2019:54

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att fastställandet av en persons bosättning är korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som ökar förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig och ändamålsenlig samt förhindrar att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. I uppdraget ingår även att lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer i syfte att tillgodose behovet för både enskilda och andra aktörer av en tillförlitlig och användbar identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå åtgärder som tillgodoser att folkbokföringen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter,
  • föreslå åtgärder som minskar risken för att oriktiga uppgifter blir registrerade i folkbokföringsdatabasen och förhindrar att en person blir folkbokförd där den inte är bosatt,
  • föreslå åtgärder som åstadkommer ett säkrare system för
    samordningsnummer och ökar numrens användbarhet i samhället, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (3 st)