Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) Dir. 2019:67

Publicerad

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs.

Ladda ner:

Utredaren får nu även i uppdrag att
• föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet,
• föreslå åtgärder och ge goda exempel på hur fritidshemmet kan stärka
elevers möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv,
och
• föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)