Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare U2019/03432/UH

Publicerad

Regeringskansliet ger två utredare i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare.

Ladda ner:

Med lärarutbildningen avses här samtliga inriktningar inom grundlärarutbildningen och ämneslärarutbildningen, samt, när det är relevant, yrkeslärarutbildningen och förskollärarutbildningen.

I uppdraget ingår att:
• föreslå hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas,
• föreslå hur fokus på metodiken kan öka,
• föreslå hur förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket kan
underlättas,
• föreslå hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
kan kortas ner, och studietakten höjas,
• föreslå hur fler lärarledda timmar kan införas, och
• föreslå hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare
parallellt kan förbättras.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition