Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06) Dir. 2019:81

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 6 december 2018 kommittédirektiv om en samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (dir. 2018:111). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
31 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

  • Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

  • En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning

    En särskild utredare ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning på djurhälsoområdet. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), här kallad EU:s djurhälsoförordning, och andra nya EU-bestämmelser. Syftet är också att få till stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. Lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En samlad djurhälsoreglering

    Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...