Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) Dir. 2020:60

Publicerad

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om en delegation för främjande av äldre arbetskraft (dir. 2018:83). Uppdraget skulle enligt direktiven slutredovisas senast den 1 oktober 2020. Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

    I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

Lagrådsremiss

Proposition