Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13) Dir. 2020:128

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 maj 2020 kommittédirektiv till en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att använda elektroniska underskrifter på regeringsbeslut som ska expedieras och vid behov föreslå de ändringar som krävs för att regeringsformens bestämmelse om undertecknande av sådana beslut ska bli teknikneutral (dir. 2020:55). Utredningen har tagit namnet Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut. Uppdraget skulle enligt direktiven slutredovisas senast den 15 januari 2021.


Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

    Enligt 7 kap. 7 § regerings­formen ska författ­ningar, förslag till riks­dagen och andra regerings­beslut som ska expedi­eras för att bli gällande skrivas under av stats­ministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. I proposi­tionen föreslår regeringen änd­ringar i bestämmelsen som syftar till att göra den teknik­neutral.