Proposition från Justitiedepartementet

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut Prop. 2021/22:40

Publicerad

Enligt 7 kap. 7 § regerings­formen ska författ­ningar, förslag till riks­dagen och andra regerings­beslut som ska expedi­eras för att bli gällande skrivas under av stats­ministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. I proposi­tionen föreslår regeringen änd­ringar i bestämmelsen som syftar till att göra den teknik­neutral.

Ladda ner:

Ändringarna innebär att regerings­beslut som ska expedieras ska kunna bli gällande också på andra sätt än genom under­skrift med penna på papper, under förut­sättning att höga krav på säkerhet uppfylls. Förslaget gör det möjligt att införa en digital hantering av regerings­beslut.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

    Enligt 7 kap. 7 § regerings­formen ska författ­ningar, förslag till riks­dagen och andra regerings­beslut som ska expedi­eras för att bli gällande skrivas under av stats­ministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. I proposi­tionen föreslår regeringen änd­ringar i bestämmelsen som syftar till att göra den teknik­neutral.