Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Biometri i brottsbekämpningen Dir. 2021:34

Publicerad

En särskild utredare ska se över förut­sätt­ningarna för att använda biometri som verktyg i brotts­bekämp­ningen. Syftet är att fler personer som miss­tänks för brott ska kunna identi­fieras med hjälp av finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande informa­tion om individu­ella känne­tecken. Upp­draget gäller de rättsliga möjlig­heterna att samla in, lagra och använda sådan information.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag som gör att finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande informa­tion om personer som är miss­tänkta eller dömda för brott kan samlas in för regist­rering i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • lämna förslag som gör att informa­tionen kan lagras i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • ta ställ­ning till om Polis­myndig­heten ska kunna använda ansikts­bilder eller finger­avtryck från brotts­utred­ningar för att söka i t.ex. pass­registret, Trans­port­styrel­sens register över körkort eller Migra­tions­verkets register i syfte att identi­fiera personer som miss­tänks för brott, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin person­liga integritet.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biometri

    Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Lagrådsremiss

Proposition