Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning SOU 2023:32

Publicerad

Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Ladda ner:

I syfte att i ökad utsträck­ning kunna identi­fiera okända gärnings­män har utred­ningens uppdrag också inne­fattat att ta ställ­ning till, dels om polisen ska kunna använda ansikts­bilder och finger­avtryck från brotts­utred­ningar för att söka i andra myndig­hets­register än sådana som förs i brotts­bekämpande syfte, dels om och i så fall under vilka förut­sätt­ningar dna-spår från brotts­utred­ningar ska kunna jämföras med uppgifter i dna-baserade släkt­forsk­nings­databaser. Upp­draget har också omfattat att beskriva hur de förslag utred­ningen lämnar påverkar andra myndig­heter som har till uppgift att utreda brott eller att medverka i sådana utred­ningar och ta ställ­ning till om våra förslag innebär att det krävs följd­änd­ringar med hänsyn till dessa myndig­heters behov.

Utredningens uppdrag har inne­burit att noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för grund­läggande fri- och rättig­heter och då i synner­het rätten till personlig integritet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biometri

    Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Lagrådsremiss

Proposition