Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05) Dir. 2022:19

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 maj 2021 kommitté­direktiv om biometri i brotts­bekämp­ningen (dir. 2021:34). Enligt direk­tiven ska en särskild utredare se över förut­sätt­ningarna för att använda biometri som verktyg i brotts­bekämp­ningen. Syftet med utred­ningen är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identi­fieras med hjälp av finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande infor­mation om individu­ella känne­tecken.

Utredaren ska nu, bland annat

  • ta ställning till om och i så fall under vilka förut­sätt­ningar Polis­myndig­heten ska kunna använda dna-baserade släkt­forsk­nings­data­baser i syfte att identi­fiera personer som miss­tänks för brott, och
  • lämna nöd­vän­diga författ­nings­förslag.

Utrednings­tiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redo­visas senast den 20 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biometri

    Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Lagrådsremiss

Proposition