Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén Dir. 2022:58

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén

    Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

  • En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske

    En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437). Kommittén ska även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition