Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av straffskalorna samt ett reformerat och mer rättvist påföljdssystem Dir. 2023:115

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet. Syftet med uppdraget är att straffskalorna på ett bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar och att påföljderna som döms ut ska framstå som rimliga och rättvisa.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • genomföra en översyn av straffskalorna för de enskilda brotten och
  föreslå ändringar av de yttre begränsningarna för straffskalorna,
 • föreslå ändringar som säkerställer en nyanserad och differentierad
  straffmätning där försvårande omständigheter får större genomslag,
 • överväga och, oavsett ställningstagande i sak, föreslå en modell för
  straffmätning av flerfaldig brottslighet som innebär att de tre
  allvarligaste brotten räknas fullt ut och att det först därefter blir aktuellt
  med straffreduktion,
 • överväga och, oavsett ställningstagande i sak, föreslå en straffskärpningsbestämmelse
  som tar sikte på alla brott som har samband med
  kriminella nätverk,
 • överväga och, oavsett ställningstagande i sak, föreslå ändringar som
  innebär att billighetsskälen (29 kap. 5 § brottsbalken) utmönstras eller i
  vart fall ges en mer begränsad betydelse för påföljdsbestämningen,
 • föreslå ändringar av påföljderna och reglerna om val av påföljd,
 • föreslå ändringar som innebär att presumtionen för häktning vid allvarlig brottslighet ska gälla i fler fall, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2025.