Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vidare föreslås ändringar i skollagen (1985:1100), lagen (1993:737) om bostadsbidrag, lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen (1999:1395), socialtjänstlagen (2001:453), lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl., lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås innehålla regler om ansvar och insatser för att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsinsatserna är att ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Vidare föreslås att det statliga ansvaret för etableringsinsatserna regleras i lagen. En ny aktör - etableringslots - ska underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbetslivet.

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)