Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd Prop. 2009/10:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och följdändringar i ett antal lagar. Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås innehålla regler om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsinsatserna är att ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Vidare föreslås att det statliga ansvaret för etableringsinsatserna regleras i lagen. En ny aktör - etableringslots - ska underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbetslivet. Den nya lagen och övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)