Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om ansvaret för en obehörig transaktion med ett betalningsinstrument, till exempel ett kontokort eller en bankdosa. Den nya lagen ger ett ökat konsumentskydd. När det gäller obehöriga transaktioner där en personlig kod, till exempel en pin-kod, har använts, föreslås att en kontohavare ska stå för en självrisk om högst 1 200 kronor. I de fall då en kontohavare som är konsument har brutit mot vissa förpliktelser i lagen föreslås att ansvaret begränsas till högst 12 000 kronor. Har konsumenten handlat särskilt klandervärt ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.

Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)