Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. SOU 2005:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har gjort en översikt över bestämmelserna i 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) om en kontohavares betalningsansvar för obehörig användning av kontokort. Utredningen anser bland annat att lagstiftningen om betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort bör anpassas till marknads- och teknikutvecklingen och att konsumentskyddet bör stärkas genom att minska riskerna för konsumenterna och begränsa kontohavarens ansvar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)