Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner Ds 2008:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra två artiklar i ett EG-direktiv (2007/64/EG) om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (betaltjänstdirektivet). I stort sett alla har avtal om betaltjänster med någon bank eller annan betaltjänstleverantör. Det kan exempelvis vara ett avtal om betalkonto, med eller utan kredit, där insättningar och uttag görs med hjälp av ett betalningsinstrument, t.ex. ett kontokort eller en bankdosa. Det förekommer att betalningsinstrument används utan samtycke av den som enligt avtalet med banken har rätt att lämna ett sådant samtycke. I allmänhet är det svårt att ta reda på vem som gjort den obehöriga transaktionen och då blir frågan om banken eller kontohavaren ska stå för den slutliga ekonomiska förlusten. I promemorian föreslås det nya bestämmelser om en kontohavares skyldigheter i förhållande till en bank eller annan betaltjänstleverantör. Det föreslås också nya bestämmelser om vilket ansvar för förlust som en kontohavare ska ha vid en obehörig transaktion. Beträffande obehöriga transaktioner där en personlig kod har använts föreslås att kontohavaren ska stå för en självrisk. Vidare föreslås en begränsning i förlustansvaret i de fall då en kontohavare som är konsument har brutit mot avtalsvillkoren genom grov oaktsamhet. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 november 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)