Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Nationell sfi-bonus

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare sfi-bonus)och en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Den föreslagna lagen syftar till att få fler nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska och därmed förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Den nya lagen om sfi-bonus föreslås innehålla regler om rätten till sfi-bonus, kommunernas ansvar för att besluta om och betala ut sfi-bonus samt regler om överklagande. Det föreslås också att sfi-bonusen ska vara skattefri och inte beaktas vid beräkningen av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktions-ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, eller ersättningar enligt den av regeringen föreslagna lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (prop. 2009/10:60).

Den nya lagen och ändringen i inkomstskattelagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...