Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Av såväl kvalitets- som effektivitetsskäl finns det behov att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän.

Regeringen föreslår därför i lagrådsremissen att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Förslagen innebär att civilanställda vid dessa myndigheter ska ha möjlighet att hålla fler förhör och delge information om förenklad delgivning.

Regeringen föreslår också att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter. Bilinspektörer föreslås

  • få befogenhet att besluta om vissa avgifter,
  • få meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall,
  • få befogenhet att ta hand om ett fordons registreringsskyltar och
  • få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.

Lagstiftningskedjan