Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå.

Ladda ner:

Satsningen planeras pågå under fem år. Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. För att stimulera personer att påbörja och slutföra denna utbildning avser regeringen också att införa ett tillfälligt utbildningsbidrag. För att kunna genomföra satsningen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen (1999:1395), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ändringarna innebär att utbildningsbidraget ska vara skattepliktigt, att sekretess ska gälla i ärenden om utbildningsbidrag och att en etableringsplan ska upphöra att gälla när en nyanländ påbörjar utbildningen. Vidare innebär ändringarna att studiemedel inte ska få lämnas eller tas emot för den tid då utbildningsbidraget lämnas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

    Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag som innebär att en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen ska genomföras samt att den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studiersättning i form av ett utbildningsbidrag under studietiden.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse