Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet ID-nummer: U2018/00952/RS

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till lagändringar på utbildningsområdet som innebär kompletteringar och anpassningar till:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
  • den i propositionen Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105) föreslagna lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och
  • föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen.

De kompletterande bestämmelser inom utbildningsområdet som här
föreslås syftar till att möjliggöra en fortsatt ändamålsenlig behandling av
personuppgifter på detta område samtidigt som den enskildes fri- och
rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller
enskilda aktörer. Ändringar föreslås i

  • lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
  • lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
  • studiestödsdatalagen (2009:287), och
  • skollagen (2010:800).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet

    Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)